สังคมทำเงิน Make Money Online

สังคมทำเงิน Make Money Online

สังคมแห่งการแบ่งปัน แบ่งปันรายได้ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันสาระ

clock

ราคาทองคำวันนี้

Statistics

Post ทั้งหมด 1432 หัวข้อ in 641 subjects

สมาชิกทั้งหมด 398 คน

สมาชิกล่าสุดคือ dekinw

เข้าสู่ระบบ(Log in)

ลืม(forget) password

ราคาน้ำมัน

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

music online

Ad

คนออนไลน์

website counter

map


กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เกษตรอินทรีย์

Share

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 698
Join date : 06/06/2010

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เกษตรอินทรีย์

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Jun 09, 2011 10:52 pm

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

ที่ตั้ง
หมู่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ประธานกลุ่ม / ผู้ประสานงาน
• นายสมัย คุณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร .08-7087-5039
• นางธิภาภรณ์ ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง โทร .0-89269-2643
• นางสาวอรอนงค์ หาเพียง เลขากลุ่มสุมนไพรบ้านดงบัง โทร .08-7600-8842

ประวัติความเป็นมา
บ้านดงบัง เมื่อ 80 ปีที่ผ่านมา เดิมบ้านดงบังเป็นผืนป่าใหญ่อาชีพใน
ยามนั้นประชาชนส่วนใหญ่เน้นในการทำนา ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมา
เป็นชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ นากจากการำอาชีพเกษตรกรแล้ว
ความรู้ด้านหมอยาจาก พ่อใหญ่แก้ว มุกดายังได้รับการถ่ายทอดมายัง
ลูกชาย คือนายแดง มุกดาและนายสุรินทร์ คูณสุข ที่เป็นลูกเขยและ
ปัจจุบันความรู้ด้านหมอยาได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นที่สาม คือ นายสมัย
คูณสุข ผู้นำกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเชี่ยว
ชาญในหลาย ๆ ด้าน

เมื่อประมาณปี พ . ศ .2517 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเป็นครั้งแรก
ใช้ชื่อว่า “ กลุ่มเกษตรกรดงขี้เหล็ก ” ต่อมามีการจัดตั้งกลุ่มขึ้น
ใหม่ มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากยิ่งขึ้นมีพรรณ
ไม้หลายชนิดมีตลาดรองรับทั่วประเทศและมีสถานที่จำหน่ายหลัก
อยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรด้วยความสำเร็จของการประกอบอา
ชีพทางการเกษตร ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งและ
สามารถดำเนินงานด้านการเกษตรก่อเกิดรายได้
ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

ด้วยศักยภาพของชุมชนที่มีองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ยาพื้นบ้าน ประ
กอบกับได้รับการสนับสนุนเรื่องสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์ทางเลือกและ
การนำสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ในปี พ . ศ .2543
ชุมชนบ้านดงบังจึงได้ก่อตั้ง “ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ”เพื่อพัฒนา
การเกษตรแบบยั่งยืนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ เมื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแล้ว
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือให้ชาวบ้านดงบัง
ได้มีความรู้ในเรื่องการจัดการต่าง ๆ ของกลุ่มให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ให้เภสัชกรเข้าไปแนะนำขั้น
ตอนการผลิตพืชสมุนไพรเน้นเกษตรอินทรีย์ กระบวนการจัดการ
การปลูก ผลผลิต การกระจายรายได้ การจัดทำระบบบัญชี โดยมุ่ง
เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
ระดับมาตรฐานสากล

เมื่อชุมชนเข้มแข็ง บ้านดงบัง จึงได้รับคัดเลือกเป็น “ หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ ” พร้อมกับพัฒนาเป็น “ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP” ของจัง
หวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านดงบัง ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย
ในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยมีขอบเขตของ
สินค้าและบริการดังนี้
• เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมุ่งเน้น “สมุนไพรเกษตรอิน
ทรีย์ ”
• จัดศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
• ให้บริการด้านสปา การนวด อบ ประคบด้วยสมุนไพร
• บริการที่พักแบบ Home Stay สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านผู้ปลูกสมุนไพร
• ศูนย์เพาะชำและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าสมุนไพร
• ศูนย์จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์

จำนวนสมาชิกและบ้านพักในชุมชน
บ้านพักจำนวน 4 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้หลังละประมาณ 10 คน ( กลุ่มผลิตสมุนไพรมีทั้งหมด 15 คน )

กิจกรรมที่น่าสนใจ / แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง / เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน
• ชมและเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว เรียนรู้การแพทย์แผนไทยศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านผู้ปลูกสมุนไพร พักผ่อนบรรยากาศสวนสมุน
ไพรและไม้ดอกไม้ประดับ
• แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ แหล่งเพาะชำและจำ
หน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าสมุนไพร( มาเรียนรู้ดูงานเป็นหมู่คณะตั้งแต่
่ 10 คนขึ้นไปกรุณาติดต่อล่วงหน้า )
• ให้บริการด้านสปา การนวด อบ ประคบด้วยสมุนไพร
• ศูนย์จำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ไม้ดอกไม้
้ประดับเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าสมุนไพร และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
• ชมพิพิธภัณฆ์การแพทย์แผนไทยและเลือกซื้อของฝากผลิตผล
จากวัตถุดิบของบ้านดงบังที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
• ศึกษาเส้นทางของการแพทย์ทางเลือก “ สมุนไพร ” จาก “ บ้าน
ดงบัง ” สู่เส้นทางการผลิตที่ “ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ”

อัตราค่าบริการ
• บ้านพัก 100 บาท / คน / คืน
• อาหาร 70 บาท / คน / มื้อ
• บริการนวดตัว 150 บาท
• นวดเท้า 100 บาท
• ประคบเฉพาะที่ 80 บาท
บริการนวดแผนไทย ( นวดตัว 150 บาท , นวดเท้า 100 บาท , นวดประคบเฉพาะที่ 80 บาท )

    เวลาขณะนี้ Sat Feb 24, 2018 10:54 am